Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας26/09/2012
Νέα Έκδοση: Στατιστικές Βιομηχανίας, 2011

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της ετήσιας έκθεσης “Στατιστικές Βιομηχανίας, 2011”. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, που περιλαμβάνει τη μεταποίηση, τα ορυχεία και λατομεία, την παροχή ηλεκτρισμού, την παροχή νερού, την επεξεργασία λυμάτων, τη διαχείριση αποβλήτων και τις δραστηριότητες εξυγίανσης.

Ο τομέας της βιομηχανίας κατά το 2011 παρουσίασε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους, μετά τη μηδενική ανάπτυξη που είχε καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο ρυθμός αυτός (με βάση την προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές αγοράς 2005 με τη μεθοδολογία της αλυσιδωτής σύνδεσης) στο σύνολο του τομέα παρουσίασε μείωση 3,3% το 2011, σε σύγκριση με μηδενική μεταβολή το 2010 και μείωση 3,4% το 2009. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η μεταποίηση παρουσίασε συρρίκνωση 3,0%, τα ορυχεία και λατομεία 6,0% και η παροχή ηλεκτρισμού 6,4%. Αντίθετα, η παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων παρουσίασε θετικό ρυθμό ανάπτυξης 1,2%.

Η ακαθάριστη αξία παραγωγής του βιομηχανικού τομέα σε τρέχουσες τιμές αγοράς μειώθηκε το 2011 κατά 1,6% φτάνοντας τα €4.570,0 εκατομμύρια σε σύγκριση με €4.646,0 εκατομμύρια το 2010. Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αγοράς εκτιμάται ότι ανήλθε στα €1.603,8 εκατομμύρια σε σχέση με €1.712,5 εκατομμύρια το 2010, σημειώνοντας μείωση 6,3%. Η συνεισφορά του τομέα στο Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές περιορίστηκε το 2011 στο 9,1%, από 9,3% το 2010.

Η απασχόληση στο σύνολο του τομέα υπολογίζεται ότι μειώθηκε στις 37,1 χιλιάδες από 38,6 χιλιάδες το 2010 και αποτελούσε το 9,5% του επικερδώς απασχολούμενου πληθυσμού. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε από 2.375 άτομα το 2010 σε 2.794 άτομα το 2011.

Οι κυριότερες εξελίξεις κατά το 2011 ήταν:

Μεταποίηση

Στη μεταποίηση, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα της βιομηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς έφτασε το 2011 τα €3.217,6 εκατομμύρια σε σύγκριση με €3.409,3 εκατομμύρια το 2010, σημειώνοντας μείωση 5,6%. Η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 6,1% στα €1.111,1 εκατομμύρια σε σχέση με €1.183,8 εκατομμύρια το 2010. Η απασχόληση μειώθηκε στις 33,5 χιλιάδες από 35,0 χιλιάδες το 2010. Οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις έφτασαν το 2011 τα €123,9 εκατομμύρια σε σχέση με €227,7 εκατομμύρια το 2010, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση 45,6%. Οι επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό αποτέλεσαν το 58,0% του συνόλου, σε κατασκευαστικά έργα το 35,0% και σε μεταφορικά μέσα το υπόλοιπο 7,0%.

Ορυχεία και Λατομεία

Η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς στα ορυχεία και λατομεία ανήλθε το 2011 στα €79,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση 7,6% σε σχέση με το 2010, ενώ και η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 7,7% στα €46,4 εκατομμύρια. Η απασχόληση έφτασε τα 534 άτομα, ενώ οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις στα €8,7 εκατομμύρια.

Παροχή Ηλεκτρισμού

Στη δραστηριότητα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς αυξήθηκε το 2011 κατά 12,2% στα €911,3 εκατομμύρια. Η προστιθέμενη αξία ανήλθε στα €286,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση 13,0%. Η απασχόληση εκτιμάται ότι κυμάνθηκε στα 1.492 άτομα, ενώ οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις σημείωσαν σημαντική μείωση (51,2%), φτάνοντας τα €243,5 εκατομμύρια σε σχέση με €498,6 εκατομμύρια το 2010.

Οι πωλήσεις ηλεκτρισμού μειώθηκαν κατά 3,9% και ανήλθαν στα 4.594,9 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 2011, σε σύγκριση με 4.782,0 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 2010.

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

Στο τμήμα αυτό της βιομηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς ανήλθε το 2011 στα €361,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 6,8%. Η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε επίσης κατά 7,0% και έφτασε τα €160,1 εκατομμύρια. Οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις σημείωσαν μείωση 31,2% και έφτασαν στα €96,2 εκατομμύρια σε σχέση με €139,7 εκατομμύρια το 2010. Η απασχόληση σημείωσε αύξηση 5,8% στα 1.589 άτομα.

Η κατανάλωση νερού στις αστικές περιοχές υπολογίζεται ότι μειώθηκε κατά 0,7% στα 31,9 εκατομμύρια τόνους από 32,1 εκατομμύρια τόνους το 2010.

Εξαγωγές Βιομηχανικών Προϊόντων

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής έφτασαν το 2011 τα €489,2 εκατομμύρια σε σύγκριση με €474,4 εκατομμύρια το 2010, σημειώνοντας αύξηση 3,1%. Οι σημαντικότερες κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων που εξήχθησαν ήταν κατά σειρά σπουδαιότητας τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και ποτά, τα προϊόντα ανακύκλωσης, τα ηλεκτρονικά, τα βασικά μέταλλα, τα μηχανήματα και εξοπλισμός και τα χημικά προϊόντα.

Μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με το 2010 σημειώθηκαν στις εξαγωγές βασικών μετάλλων και προϊόντων ανακύκλωσης, ενώ σημαντικές μειώσεις σημειώθηκαν στις εξαγωγές ηλεκτρονικών και επίπλων.

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας. Αντίτυπα της έκδοσης θα διατίθενται εντός των προσεχών ημερών προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των €13,50 το αντίτυπο.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση