Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/01/2014
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Δεκ 2013

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Δεκέμβριο 2013 ανήλθε στις 106,8 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2013.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013, ο δείκτης σημείωσε μείωση 2,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Δεκέμβριο του 2013 ο δείκτης έφθασε στις 104,0 μονάδες σημειώνοντας μείωση 0,3% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2013.

Από αυτή τη δημοσίευση, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία παρουσιάζεται με το 2010 ως νέο έτος βάσης (αντί του 2005). Η αλλαγή έτους βάσης ανά πέντε χρόνια αποτελεί συνήθη πρακτική που στόχο έχει να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι μεταβολές που επέρχονται στη διάρθρωση του βιομηχανικού τομέα κατά την πενταετή αυτή περίοδο. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του δείκτη (που αντιπροσωπεύουν τη σημασία των επί μέρους οικονομικών δραστηριοτήτων) και αλλαγές στο δείγμα επιχειρήσεων του δείκτη.

Στοιχεία για το Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία με το νέο έτος βάσης (2010=100) έχουν υπολογιστεί για όλα τα έτη από το 2010 και εντεύθεν και περιλαμβάνονται στο Αρχείο Κυριότερων Στοιχείων. Στο Αρχείο Κυριότερων Στοιχείων περιέχονται επίσης στοιχεία και με τα παλαιότερα έτη βάσης: 2005=100 και 2000=100.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΧΡΟΝΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση