Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακή Προεδρία ΕΕ 2012
Κυπριακή Δημοκρατία Στατιστική Υπηρεσία - Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Επικοινωνία - Εξωτερικός Σύνδεσμος σε Email Editor

ΠροτεραιότητεςΕκτύπωσηΕκτύπωση
Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Η Κύπρος, μαζί με την Πολωνία και τη Δανία, αποτελούν το Τρίο Προεδρίας για τη 18-μηνη περίοδο που διαρκεί από την 1η Ιουλίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2012. Η Πολωνία είχε την Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2011 και η Δανία το πρώτο εξάμηνο του 2012.


Το Πρόγραμμα του Τρίο Πολωνίας, Δανίας και Κύπρου

Οι τρεις Προεδρίες θα συνεχίσουν τις εργασίες για την παροχή επίσημων ευρωπαϊκών στατιστικών υψηλού επιπέδου, αξιοπιστίας και ακρίβειας, τονίζουν δε ότι προέχει η συμμόρφωση με τις αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Οι Προεδρίες θα ενθαρρύνουν στατιστικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν τη διαμόρφωση, εφαρμογή και παρακολούθηση κοινοτικών πολιτικών. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ των νέων απαιτήσεων για δεδομένα και του διαρκώς αυξανόμενου περιορισμού πόρων, οι Προεδρίες θα δώσουν έμφαση στην αναγκαιότητα συνεχούς εστίασης σε πρωτοβουλίες απλοποίησης και επανιεράρχησης, καθώς και μείωσης του φόρτου παροχής στατιστικών στοιχείων, ούτως ώστε να υπάρξει εξορθολογισμός του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι Προεδρίες θα επιστήσουν την προσοχή στην ανάπτυξη δομών και διαδικασιών παραγωγής που θα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών. Κατά την προώθηση ενός οικονομικά αποδοτικότερου συστήματος παραγωγής στατιστικών, οι Προεδρίες θα ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες για ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της διαφάνειας ως προς το κόστος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.


Το Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας

Η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει τις εργασίες για την παροχή ευρωπαϊκών στατιστικών υψηλού επιπέδου, αξιοπιστίας και ακρίβειας, σε συμμόρφωση με τις αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Η Προεδρία θα δώσει έμφαση στην αναγκαιότητα συνεχούς εστίασης σε πρωτοβουλίες απλοποίησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον τομέα της στατιστικής, καθώς και μείωσης του διοικητικού φόρτου στις στατιστικές αρχές και στους ερωτώμενους, δράσεις οι οποίες αποτελούν κύρια συστατικά για την εξισορρόπηση μεταξύ των νέων απαιτήσεων για δεδομένα και του διαρκώς αυξανόμενου περιορισμού πόρων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ολοκλήρωση των διεργασιών σε σχέση με την πρόταση Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 2013 – 2017, το οποίο παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών που προορίζονται να στηρίξουν την εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών της ΕΕ. Επίσης, η Προεδρία θα προωθήσει τις διαβουλεύσεις για την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, που στοχεύει στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της αποδοτικότητας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
Αρχή Σελίδας
Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels

© 2003 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών
Στατιστική Υπηρεσία - Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ